Komatsu

Komatsu Crankshaft

Engine TypeCylinder ConfigurationMatching
SAA12V140V126215-31-1101, 6215311101, 6215-31-1100, 6215311100, 6219-31-1100, 6219311100
SDA12V160V12


SDA16V159-3V16


SDA16V160V16


SSDA18V170V18