Sulzer

Sulzer Crankshaft

Engine TypeCylinder ConfigurationMatching
4S20L4
6S20L6
8S20L8
9S20L9
6ZAL40SL6
8ZAL40SL8
9ZAL40SL9
12ZAV40SV12
16ZAV40SV16